Kongres ICSF    w Amsterdamie   

Sprawozdanie

ze Światowego Kongresu Międzynarodowej Federacji Castingu odbytego w Hadze w dniach 9-10 kwietnia 2005 r.

W dniach 9 i 10 kwietnia 2005 r. jako reprezentant PZW wziąłem udział w Kongresie ICSF( Międzynarodowej Federacji Sportu Rzutowego),której to organizacji PZW jest członkiem od 1 stycznia 2003 r.

Przed wyjazdem otrzymałem z Biura ZG PZW zaproszenia na Mistrzostwa Europy Seniorów, które zostaną w tym roku zorganizowane przez PZW w Lesznie ,z przeznaczeniem do wręczenia obecnym na Kongresie przedstawicielom narodowych federacji castingu.

Kongres odbył się w Hadze w hotelu Golden Tulip. Wzięli w nim udział reprezentanci 10 spośród 28 krajów członkowskich ICF tj. reprezentanci:Austrii, Czech, RPA, Niemiec, Norwegii, Polski, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji i Węgier.

Otrzymane zaproszenia wręczyłem obecnym przedstawicielom narodowych federacji wędkarskich i castingu (członkami ICF są zarówno narodowe organizacje wędkarskie jak i narodowe organizacje wędkarstwa rzutowego).

Prezydent Międzynarodowej Federacji Castingu Ulf Janson ze Szwecji rozpoczął Kongres od przywitania nowych członków tj. Chorwacji i Węgier.

W dniu 9 kwietnia 2005 r. zorganizowane zostały w Roterdamie uroczyste obchody 50 rocznicy powstania ICF, co nastąpiło 25 września 1955 r. właśnie w Roterdamie. Ta okoliczność, a także fakt pełnienia przez to miasto w 2005 roku roli Europejskiej Stolicy Sportu ,było powodem zorganizowania obchodów właśnie w tym mieście.

W trakcie uroczystości wszystkim obecnym przedstawicielom krajów członkowskich zostały wręczone okolicznościowe ,rocznicowe medale. Medal w załączeniu do sprawozdania przekazuję.

W czasie Kongresu ( 9 kwietnia 2005 r.)oraz Sprawozdawczo -Wyborczego Zgromadzenie Ogólnego odbytego w dniu 10 kwietnia 2005 r. doszło do podjęcia wieli ważnych dla światowego wędkarstwa rzutowego decyzji.

1. W związku z upływem kadencji części członków zarządu ICSF , oraz wszystkich komisji y
zostały wybrane nowe władze .

Do Zarządu dokooptowani zostali jako członkowie zarządu:

Helmut Hochwartner (Austria),

Kenji Okamoto (Japonia),

Thorgeir Gustavsen (Norwegia).

Jako zastępca członka zarządu, a także członek komitetu technicznego wybrany został niżej

podpisany Jacek Kuza.

2. Zatwierdzono 5 poprawek do Międzynarodowego Regulaminu Wędkarstwa Rzutowego
obowiązujących od 10 kwietnia 2005 r.

a/, przywrócone zostały w odległościowych konkurencjach muchowych obowiązujące do 2003 roku trójkątne rzutnie, tj. takie same jak obowiązujące w odległościowych konkurencjach spiningowych,

b/. usunięty został zapis, że w konkurencji nr 9 odległość multiplikatorowa 18 gram ,zawodnik ma obowiązek opuścić stanowisko startowe w ciągu 2 minut od ukończenia rzutu, c/.na mistrzostwach świata i Europy we wszystkich kategoriach będą rozgrywane finały również w konkurencjach docelowych. Czołowa 8 mężczyzn i 6 kobiet, kwalifikujące się do


finału wyłaniane będą w rundzie eliminacyjnej, przy czym przy równym wyniku decydował będzie lepszy czas,

d/ jeżeli ujawnią się jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy angielską i niemiecką wersją regulaminu, pierwszeństwo będzie miała wersja angielska,

e/. zmieniono przepis dotyczący zmiany narodowości zawodników; obecnie jeżeli wyrażana to zgodę obie zainteresowane federacje, zawodnik zmieniający narodowość i reprezentowa­ ny kraj nie będzie musiał odbywać rocznej karencji w startach międzynarodowych. Zawsze jednak musi o tym być powiadomiona ICSF.

•  Propozycje niemieckiego związku VDSF dotyczące przywrócenia możliwości używania
dowolnych linek do konkurencji muchowych została skierowane do komisji technicznej w
celu opracowanie i przedstawienia na kolejnym posiedzeniu zarządu.

•  Utrzymano na dotychczasowym poziomie wysokość opłaty organizacyjnej .Będzie ona
wynosić 700 franków szwajcarskich.

•  Na wniosek Szwedzkiej Federacji Castingu wszyscy obecni zadeklarowali przekazanie
przez ich narodowe federacje pewnej kwoty pieniężnej w euro (ok. 300-500 EUR) na
specjalny fundusz przeznaczony na rozwój w świecie wędkarstwa rzutowego wśród
młodzieży. Powołano czteroosobową radę składającą się z przedstawicieli Niemiec
,Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Szwecji, która do czerwca 2005 r. opracuje projekt zasad
wykorzystywania funduszu. W związku z tą inicjatywą wnioskuję rozważenie możliwości
przekazania na wspomniany fundusz wskazanej kwoty.

6. W związku z rezygnacją Południowoafrykańskiej Federacji Castingu z organizacji w 2006
r. Mistrzostw Świata, poinformowano, że mistrzostwa te zorganizują albo Stany Zjednoczone
albo Irlandia.

7. Zatwierdzona została kandydatura Polski i Krakowa jako organizatora Mistrzostw Świata
Seniorów w 2008 r.

8.Poinformowano, że w dniach 1-6 czerwca 2006 r. w Irlandii, w ramach światowych targów wędkarskich Emerald World Gamę Fair, zostaną zorganizowane zawody w wędkarskie rzutowym pod nazwą Emerald World Masters, na które zaproszone zostaną reprezentacje 37 krajów, w tym Polski. Nowością w dyscyplinie rzutowej jest fakt, że łączna pula nagród na tych zawodach wyniesie 200.000 EUR ,pierwsza nagroda indywidualna w wieloboju wyniesie 12.000 EUR, a nagradzani będą również zdobywcy 3 pierwszych miejsc we wszystkich konkurencjach rzutowych.

9. Od 2006 r. ICSF planuje zastąpienie rozgrywanego od kilku lat Pucharu Europy , cyklem
zawodów o Puchar Świata, a to w celu umożliwienia startu w nim również zawodnikom spoza
Europy. W ramach cyklu planuje się rozgrywanie 5 zawodów w Europie i 3 poza nią.

10. Od przedstawiciela Węgierskiej Federacji Castingu otrzymałem zaproszenia na II
Mistrzostwa Świata Weteranów w Balatonfoldvar (20-25 sierpnia 2005 r.),które w załączeniu
przekazuję.

Podsumowując muszę stwierdzić ,że udział reprezentanta PZW w Kongresie ICSF był konieczny , zwłaszcza z punktu widzenia celu jaki temu wyjazdowi przyświecał ,tj. wprowadzenia przedstawiciela PZW do władz ICSF

Busko Zdrój,dnia 18 kwietnia 2005 roku

Członek GKS

Jacek Kuza